REGULAMIN PORTALU INTERNETOWEGO ELLSA.PL OBOWIĄZUJĄCY OD DNIA 2 STYCZNIA 2018 r.

§ 1 Postanowienia ogólne

Portal http://www.ellsa.pl/ jest to platforma do profesjonalnego wsparcia w zakresie zasad zdrowego stylu życia ze szczególnym uwzględnieniem zdrowego odżywienia, prowadzony przez Elżbietę Sawicką prowadzącą działalność gospodarczą pod firmą Ellsa Elżbieta Sawicka NIP: 6922262591REGON: 020664121 z siedzibą Wrocław 52-129 przy ul. ul. Antonia Vivaldiego 82/3.

Regulamin stanowi integralną część Umowy, do zawarcia, której dochodzi poprzez rozpoczęcie korzystania przez Użytkownika z usług dostępnych na Portalu.

Warunkiem dokonywania sprzedaży Usługi przez Usługodawcę jest zaakceptowanie przez Użytkownika niniejszego Regulaminu.

Zamówienia można składać siedem dni w tygodniu przez dwadzieścia cztery godziny na dobę. Ceny podane są w polskich złotych i są cenami brutto (uwzględniają podatek VAT). Płatność dokonywana jest za pośrednictwem serwisu Przelewy24.

Kontakt z Usługodawcą realizowany jest na adres e-mail: ela@ellsa.pl lub adres korespondencji pisemnej: Ellsa Elżbieta Sawicka ul. Antonia Vivaldiego 82/3, 52-129 Wrocław.

§ 2 Definicje

Administrator – Elżbieta Sawicka prowadząca działalność gospodarczą pod firmą Ellsa Elżbieta Sawicka Wrocław 52-129 ul. Antonia Vivaldiego 82/3, NIP: 6922262591REGON: 020664121.

Konsument – osoba fizyczna zawierająca z Usługodawcą umowę w ramach Portalu, której przedmiot nie jest związany bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową.

Przedsiębiorca – osoba fizyczna, osoba prawna i jednostka organizacyjna niebędąca osobą prawną, której odrębna ustawa przyznaje zdolność prawną, wykonująca we własnym imieniu działalność gospodarczą.

Regulamin – niniejszy regulamin Portalu.

Portal internetowy – platforma internetowa wspierająca zasady zdrowego stylu życia ze szczególnym uwzględnieniem zdrowego odżywiania prowadzona na domenie: http://www.ellsa.pl/

Treść cyfrowa – oznacza dane wytwarzane i dostarczane w postaci cyfrowej, będące przejawem działalności twórczej o indywidualnym charakterze, ustalone w jakiejkolwiek postaci, niezależnie od wartości, przeznaczenia i sposobu wyrażenia.

Umowa – umowa sprzedaży Usługi zawierana albo zawarta między Użytkownikiem a Usługodawcą za pośrednictwem Portalu internetowego.

Umowa zawarta na odległość – umowa zawarta z Użytkownikiem w ramach zorganizowanego systemu zawierania umów na odległość (w ramach Portalu), bez jednoczesnej fizycznej obecności stron, z wyłącznym wykorzystaniem jednego lub większej liczby środków porozumiewania się na odległość do chwili zawarcia umowy włącznie.

Usługa – będące przedmiotem świadczenia usług nabywanych za pośrednictwem Portalu internetowego.

Usługodawca – Elżbieta Sawicka prowadząca działalność gospodarczą pod firmą Ellsa Elżbieta Sawicka ul. Antonia Vivaldiego 82/3 52-129 Wrocław, wpisana do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG) prowadzonej przez Ministra właściwego ds. gospodarki, NIP 6922262591 REGON 020664121.

Użytkownik – osoba fizyczna, która korzysta z usług Portalu oraz spełnia wymagania określone Regulaminem.

Zamówienie – oświadczenie woli Użytkownika składane przez wypełnienie Formularza indywidualnego planu żywieniowego, akceptację Regulaminu oraz Zasad dobrej współpracy, zmierzające bezpośrednio do zawarcia Umowy.

§ 3 Wymagania techniczne

Dla korzystania z Portalu niezbędne jest:

urządzenie końcowe z dostępem do sieci oraz zainstalowaną przeglądarką internetową,

włączenie w przeglądarce apletów JavaScript, Cookies,

posiadanie aktywnego konta poczty elektronicznej (e-mail),

Usługodawca zapewnia środki techniczne służące zapobieganiu pozyskiwania, modyfikacji lub zniekształcenia danych osobowych i informacji przez Użytkowników oraz przez nieuprawnione osoby trzecie.

Usługodawca będzie dokonywał aktualizacji Portalu i niezbędnych zmian w najszybszym możliwym terminie oraz w sposób najmniej uciążliwy dla Użytkowników.

§ 4 Prawa i obowiązki Użytkownika

Użytkownik korzysta z Usługi po wcześniejszym wypełnieniu Formularza indywidualnego planu żywieniowego oraz wypełnieniu Ankiety podając prawdziwe dane osobowe, w tym:

informacje podstawowe, tj. imię i nazwisko, wzrost, wiek, wymiary ciała, adres poczty elektronicznej,

objawy, dolegliwości, ocenę jadłospisu oraz poglądy żywieniowe.

Użytkownik korzysta z udostępnionych funkcji Portalu wyłącznie:

po wcześniejszej konsultacji z właściwym lekarzem stwierdzającym brak przeciwwskazań do stosowania planów żywieniowych oferowanych w ramach Portalu,

w sposób zgodny z Regulaminem, obowiązującymi przepisami prawa i dobrymi obyczajami oraz w sposób niezakłócający funkcjonowanie Portalu przez innych użytkowników.

Materiały udostępniane w ramach Portalu mogą być wykorzystywane dla celów:

wyświetlania na ekranie urządzenia wykorzystywanego przez Użytkowania,

zapisywania w pamięci takiego urządzenia, na dowolnych nośnikach pamięci elektronicznej,

drukowania przez Użytkownika,

wykorzystywania do użytku własnego.

Użytkownik zobowiązuje się do nie używania:

materiałów w sposób sprzeczny z Regulaminem lub naruszający prawa autorskie Usługodawcy,

rozpowszechnianie, upublicznianie materiałów, sygnowanie ich swoim nazwiskiem, do których Usługodawcy przysługują majątkowe prawa autorskie bez pisemnej jego zgody,

publikowanie na stronach internetowych oferujących usługi konkurencyjne wobec Usługodawcy,

publikowanie materiałów lub treści o charakterze bezprawnym,

inne wykorzystywanie Portalu na szkodę Usługodawcy.

§ 5 Warunki zawarcia umowy o świadczenie usług

Warunkiem zawarcia Umowy jest wypełnienie Formularza indywidualnego planu żywieniowego, dla którego nie jest wymagane zakładanie konta.

Usługodawca świadczy na rzecz Użytkownika drogą elektroniczną usługi nieodpłatne:

formularz kontaktowy,

wyraźnie oznaczone jako nieodpłatne usługi i plany żywieniowe przygotowane przez Usługodawcę.

Usługodawca świadczy na rzecz Użytkownika drogą elektroniczną Usługę polegającą na odpłatnym udostępnianiu Portalu w zakresie udostępnienia:

a) płatnych profesjonalnie przygotowanych przez Usługodawcę planów żywieniowych,

b) płatnych indywidualnych planów żywieniowych z dodatkowymi funkcjami,

c) bieżących konsultacji wykonywanych osobiście lub za pośrednictwem środków porozumiewania się na odległość (poczta elektroniczna, telefon, Skype) w zakresie szeroko rozumianej profilaktyki zdrowia,

d) kursów/warsztatów online.

§ 6 Składanie i potwierdzenie zakupu Usługi

1. W celu złożenia Zamówienia należy:

a) Wybrać produkt oraz zaakceptować wybór poprzez naciśniecie „Przejdź do kasy”

b) Wypełnić kolejne pola formularza

c) jeżeli chcesz założyć konto w programie to zaznacz checkbox Stworzyć konto

d) zaakceptować regulamin

e) Opłacić zamówioną Usługę poprzez dokonanie płatności przez system Przelewy24/ PayU, w tym celu naciśnij „Kupuje i płacę”.

2. Usługodawca potwierdza przyjęcie zamówienia przez wysłanie informacji na podany przez Użytkownika adres poczty elektronicznej oraz przesłanie Ankiety, którą Użytkownik wypełnia w wersji elektronicznej i odsyła do Usługodawcy (przycisk: Wyślij ankietę) – indywidualne plany, konsultacje. Po zakupie kursów, ebooków – Użytkownik otrzymuje informację lub zakupione produkty na swój email.

3. Do zawarcia Umowy o świadczenie Usługi dochodzi z chwilą potwierdzenia złożenia zamówienia.

4. Za założenie i prowadzenie konta nie są pobierane dodatkowe opłaty. Dzięki niemu użytkownik będzie mógł dokonywać kolejnych zakupów bez wypełniania kolejnych pól formularza.

5. Płatności cykliczne – usługodawca umożliwia konsumentowi płatności cykliczne – płatności cykliczne dotyczą wybranych warsztatów online (trwających powyżej 4 tygodni). Klient/Użytkownik zawierając umowę z firmą Ellsa Elżbieta Sawicka oraz wybierając udział w określonym warsztacie wyraża zgodę na cykliczne, co miesięczne pobieranie przez Operatora Płatności (PayU S.A) z karty płatniczej kwoty pieniężnej odpowiadającej wysokości wartości opłaty za
abonament – płatność miesięczną za udział w warsztatach online. Opłata będzie pobierana przez Operatora płatności raz w miesiącu.

TUTAJ przeczytasz więcej o płatnościach cyklicznych z PayU.

6. Zasady rezygnacji z płatności cyklicznych –

§ 7 Licencja niewyłączna

1. Materiał udostępniany Użytkownikom w ramach Usług Portalu oraz wygląd i treści publikowane w Portalu stanowią własność Usługodawcy i są objęte ochroną wynikającą z ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych.

2. Usługodawca udziela Użytkownikom, którzy korzystają z odpłatnych usług Portalu ograniczonej w czasie okresem ważności Usługi, licencji niewyłącznej, uprawniającej do korzystania z materiałów udostępnionych w ramach usługi, wyłącznie na użytek własny związany bezpośrednio z korzystaniem z Portalu.

 

§ 8 Procedura reklamacyjna

1. Reklamacje mogą być składane pisemnie, drogą elektroniczną lub przy wykorzystaniu wzoru formularza stanowiącego załącznik do niniejszego Regulaminu.

2. Reklamacje można składać na adres Ellsa Elżbieta Sawicka ul. Antonia Vivaldiego 82/3 52-129 Wrocław lub pocztą elektroniczną: ela@ellsa.pl

3. Reklamacja powinna określać przyczynę jej złożenia, określenia daty wystąpienia przyczyny uzasadniającej złożenie reklamacji, żądanie oraz numer rachunku bankowego Użytkownika, na które w razie uwzględnienia reklamacji dotyczącej wad fizycznych lub prawnych Usługi, Usługodawca zwróci cenę Usługi.

4. W przypadku wystąpienia wady zakupionej Usługi, Użytkownik ma prawo do reklamacji w oparciu o przepisy dotyczące rękojmi w Kodeksie cywilnym.

5. Usługodawca ustosunkuje się do żądania reklamacyjnego niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni. Jeśli nie rozpatrzy reklamacji w tym terminie, uważa się, że reklamację uznał.

6. Usługodawca rozpatruje reklamację drogą korespondencji elektronicznej, wysłanej na adres elektroniczny reklamującego.

§ 9 Odstąpienie od umowy

1. Użytkownik, który zawarł umowę o świadczenie usługi drogą elektroniczną, może w terminie 14 dni kalendarzowych odstąpić od Umowy bez podania jakiejkolwiek przyczyny. Oświadczenie można złożyć również na formularzu, którego wzór stanowi załącznik do niniejszego Regulaminu oraz załącznik do ustawy z dnia 30 maja 2014 roku o prawach konsumenta. Skorzystanie z formularza o odstąpieniu od umowy nie jest obowiązkowe.

2. Bieg terminu określonego w ust. 1 rozpoczyna się od dnia zawarcia umowy o świadczenie Usługi. Do zachowania terminu odstąpienia od Umowy wystarczy wysłanie przez Użytkownika oświadczenia przed upływem tego terminu.

3. W przypadku przesłania oświadczenia przez Użytkownika drogą elektroniczną, Usługodawca niezwłocznie prześle Użytkownikowi na podany przez niego adres e-mail potwierdzenie otrzymania oświadczenia o odstąpieniu od Umowy.

4. Skutki odstąpienia od Umowy:

Umowę uważa się za niezawartą

Usługodawca zwraca Użytkownikowi niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia o odstąpieniu od Umowy, wszystkie dokonane przez niego płatności

zwrot płatności Usługodawca dokonuje przy użyciu takich samych metod płatności, jakie zostały przez Użytkownika użyte w pierwotnej transakcji, chyba że Użytkownik wyraźnie zgodził się na inne rozwiązanie, które nie będzie się wiązało dla niego z żadnymi kosztami.

5. Użytkownikowi nie przysługuje prawo do odstąpienia od Umowy odpłatnych usług świadczonych w ramach Portalu, ze względu na charakter świadczenia usług, których przedmiotem jest dostarczanie treści cyfrowych, które nie są zapisane na nośniku materialnym, w przypadku gdy spełnianie świadczenia rozpoczęło się za wyraźną zgodą Użytkownika przed upływem 14 dni (czternastu) do odstąpienia od Umowy i po poinformowaniu Użytkownika przez Usługodawcę o utracie prawa odstąpienia od Umowy.

§ 10 Pozasądowe sposoby rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń

1. Usługodawca ponosi odpowiedzialność z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania Umowy.

2. Spory wynikłe z realizacji Umowy rozwiązywane będą w drodze postępowania mediacyjnego przed Wojewódzkimi Inspektoratami Inspekcji Handlowej lub innym sądem polubownym. Użytkownik może również skorzystać z innych metod pozasądowego rozwiązywania sporów, na przykład złożyć swoją skargę za pośrednictwem unijnej platformy internetowej ODR, dostępnej pod adresem: http://ec.europa.eu/consumers/odr/

3. Szczegółowe informacje dotyczące możliwości skorzystania przez Użytkownika z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń oraz zasady dostępu do tych procedur dostępne są w siedzibach oraz na stronach internetowych powiatowych (miejskich) rzeczników konsumentów, organizacji społecznych, do których zadań statutowych należy ochrona konsumentów, Wojewódzkich Inspektoratów Inspekcji Handlowej oraz pod następującymi adresami internetowymi Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów: http://www.uokik.gov.pl/spory_konsumenckie.php

http://www.uokik.gov.pl/sprawy_indywidualne.php oraz

http://www.uokik.gov.pl/wazne_adresy.php

4. W przypadku braku zainteresowania ze strony Użytkownika możliwością skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania sporów, rozstrzyganie ewentualnych sporów powstałych pomiędzy Usługodawcą a Użytkownikiem, zostanie poddane sądom właściwym zgodnie z postanowieniami właściwych przepisów Kodeksu postępowania cywilnego.

§ 11 Dane osobowe i pliki cookies

Administratorem danych osobowych Użytkowników zbieranych za pośrednictwem Portalu internetowego jest Usługodawca, który podejmuje niezbędne środki w celu ich ochrony.

Dane osobowe Użytkowników zbierane są w celu realizacji Umowy o świadczenie usługi drogą elektroniczną, a jeżeli Użytkownik wyrazi na to zgodę – także w celu marketingowym.

Usługodawca zapewnia ochronę danych osobowych wymaganą Ustawą o ochronie danych oraz niniejszym Regulaminem.

4. Użytkownik ma prawo dostępu do treści swoich danych, ich modyfikacji lub poprawiania, jak również żądania usunięcia z bazy danych prowadzonej przez Usługodawcę.

5. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, aczkolwiek niepodanie wskazanych w Regulaminie danych osobowych niezbędnych do zawarcia Umowy skutkuje brakiem możliwości zawarcia tejże umowy.

6. Administrator wykorzystuje pliki cookies (ciasteczka), czyli niewielkie informacje tekstowe, przechowywane na urządzeniu końcowym Użytkownika (np. komputerze, tablecie, smartfonie). Cookies mogą być odczytywane przez system teleinformatyczny Administratora.

7. Administrator przechowuje pliki cookies na urządzeniu końcowym Użytkownika, a następnie uzyskuje dostęp do informacji w nich zawartych w celach statystycznych, w celach marketingowych (remarketing) oraz w celu zapewnienia prawidłowego działania Portalu.

8. Administrator informuje niniejszym, że istnieje możliwość takiej konfiguracji przeglądarki internetowej, która uniemożliwia przechowywanie plików cookies na urządzeniu końcowym Użytkownika. W takiej sytuacji, korzystanie z Serwisu może być utrudnione.

9. Pliki cookies mogą być przez Użytkownika usunięte po ich zapisaniu przez Administratora, poprzez odpowiednie funkcje przeglądarki internetowej, programy służące w tym celu lub skorzystanie z odpowiednich narzędzi dostępnych w ramach systemu operacyjnego, z którego korzysta Użytkownik.

§ 12 Postanowienia końcowe

Poprzez Portal internetowy Umowy zawierane są w języku polskim.

Usługodawca zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian Regulaminu z ważnych przyczyn m.in. zmianą warunków świadczenia usług lub zmiany przepisów prawa, w zakresie, w jakim te zmiany wpływają na realizację postanowień niniejszego Regulaminu. O każdej zmianie Usługodawca informuje Użytkowników z co najmniej 7 dniowym wyprzedzeniem.

Materiały umieszczane na Portalu nie zastępują konsultacji z lekarzem i nie mogą być podstawą do stosowania jakichkolwiek środków farmaceutycznych ani jako forma terapii.

W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminie mają zastosowanie powszechnie obowiązujące przepisy prawa polskiego, w szczególności: Kodeksu cywilnego; ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną; ustawy o prawach konsumenta, ustawy o ochronie danych osobowych oraz inne właściwe przepisy prawa polskiego.

Na wypadek, gdyby niektóre postanowienia niniejszego regulaminu okazały się nieważne, bezskuteczne lub mogłyby być uznane za klauzule niedozwolone, wówczas nie powoduje to nieważności całego regulaminu, ale w miejsce powyższych postanowień zastosowanie będą miały odpowiednie przepisy prawa.

 

POLITYKA PRYWATNOŚCI I PLIKI COOKIES

Niniejsza polityka prywatności i plików cookies opisuje zasady przechowywania i dostępu do informacji na urządzeniach Użytkownika z wykorzystaniem plików cookies i innych technologii w ramach strony internetowej http://www.ellsa.pl/ służącej realizacji usług świadczonych drogą elektroniczną przez Ellsa Elżbieta Sawicka.

Administratorem strony jest Elżbieta Sawicka prowadząca działalność gospodarczą pod firmą Ellsa Elżbieta Sawicka Wrocław 52-129 ul. Antonia Vivaldiego 82/3, NIP: 6922262591 REGON: 020664121

Kontakt z administratorem możliwy pod adresem e-mail: ela@ellsa.pl

§ 1

Definicje

Na potrzeby niniejszej polityki prywatności, przyjmuje się następujące znaczenie poniższych pojęć:

Administrator – Elżbieta Sawicka prowadząca działalność gospodarczą pod firmą Ellsa Elżbieta Sawicka Wrocław 52-129 ul. Antonia Vivaldiego 82/3, NIP: 6922262591REGON: 020664121
Cookies – oznacza dane informatyczne, w szczególności niewielkie pliki tekstowe, zapisywane i przechowywane na urządzeniach za pośrednictwem, których Użytkownik korzysta ze Strony.
Cookies Administratora – oznacza Cookies zamieszczane przez Administratora, związane ze świadczeniem usług droga elektroniczną przez Administratora za pośrednictwem Strony.
Cookies Zewnętrzne – oznacza Cookies zamieszczane przez partnerów Administratora, za pośrednictwem Strony.
Strona – strona internetowa dostępna pod adresem http://www.ellsa.pl/
Użytkownik – osoba fizyczna, na rzecz której zgodnie z Regulaminem i przepisami prawa mogą̨ być́ świadczone usługi drogą elektroniczną lub, z którą zawarta może być́ Umowa o świadczenie usług drogą elektroniczną, spełniająca wymagania określone w niniejszym Regulaminie i zaakcentowała Regulamin.

§ 2

Sposób przetwarzania danych

Administrator zapewnia kontrolę nad rodzajem i zakresem przetwarzania danych osobowych, okresem oraz sposobem ich przetwarzania, a także osobami upoważnionymi do ich przetwarzania.
Administrator gwarantuję poufność wszelkich przekazanych danych osobowych oraz informuje, że nie udostępniam przekazanych mi danych jakimkolwiek podmiotom trzecim.
Dane osobowe są gromadzone z należytą starannością, gdyż zostały podjęte niezbędne czynności celem ich ochrony przed dostępem przez osoby do tego nieupoważnione. Jednocześnie zostały wdrożone wymagania przewidziane Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych, RODO, GDPR).
Administrator przechowuje dane osobowe jedynie tak długo, jak jest to niezbędne dla realizacji celu, dla którego dane osobowe zostały zgromadzone, chyba, że co innego wynika z obowiązujących przepisów prawa.
Użytkownik ma prawo do:
– żądania dostępu do swoich danych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia ich przetwarzania,

– wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania,

– przenoszenia danych, cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, jeżeli przetwarzanie odbywa się na podstawie zgody,

– wniesienia skargi do organu nadzorczego w związku z przetwarzaniem danych osobowych przez Administratora.

Administrator oświadcza, że:
– przetwarza dane osobowe zgodnie z prawem,

Zbiera dane osobowe dla oznaczonych, zgodnych z prawem celów i nie poddaje dalszemu przetwarzaniu niezgodnemu z tymi celami;

– przechowuje dane osobowe w postaci umożliwiającej identyfikację osób, których dotyczą, nie dłużej niż jest to niezbędne do osiągnięcia celu przetwarzania.

Dostęp do danych osobowych posiada Administrator, pisemnie upoważnieni pracownicy, współpracownicy oraz świadczący usługi na jego rzecz. Dostęp do danych osobowych przez wyżej wymienione osoby odbywa się wyłącznie w celu i zakresie określonym przez Administratora.
Administrator prowadzi ewidencję osób upoważnionych do ich przetwarzania. Osoby, które zostały upoważnione do przetwarzania danych, są zobowiązane do zachowania w ścisłej tajemnicy danych osobowych oraz sposobów ich zabezpieczenia.
Administrator oraz osoby upoważnione do przetwarzania danych osobowych stosują środki techniczne i organizacyjne zapewniające ochronę przetwarzanych przez siebie danych.

§ 3
Dane osobowe

Użytkownik może przekazywać swoje dane osobowe Administratorowi za pomocą formularzy dostępnych na Stronie, takich jak formularz zapisu na newsletter i formularz zamówienia produktu elektronicznego bądź usługi.
Administratorem danych osobowych Użytkownika jest Administrator.
Dane przekazane Administratorowi w ramach formularza zapisu na newsletter przetwarzane są w celu przesyłania Użytkownikowi newslettera.
Dane przekazane Administratorowi w ramach formularza zamówienia produktu lub usługi elektronicznej przetwarzane są w celu realizacji umowy o dostarczenie treści cyfrowej zawieranej poprzez złożenie zamówienia, w tym do wystawienia i przesłania Użytkownikowi faktury VAT dokumentującej zakup.
Administrator gwarantuje poufność wszelkich przekazanych mu danych osobowych.
Podanie danych jest zawsze dobrowolne, ale niezbędne do podjęcia przez Użytkownika akcji, do której przeznaczony jest dany formularz.
Administrator nie udostępnia przekazanych mu danych jakimkolwiek podmiotom trzecim.
Dane osobowe są gromadzone z należytą starannością i odpowiednio chronione przed dostępem do nich przez osoby do tego nieupoważnione.
Użytkownikowi przysługują następujące uprawnienia:
prawo do żądania dostępu do swoich danych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania,
prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania,
prawo do przenoszenia danych,
prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych w określonym celu, jeżeli Użytkownik uprzednio taką zgodę wyraził,
prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego w związku z przetwarzaniem danych osobowych przez Administratora

§ 4

Udostępnianie i powierzanie przetwarzania danych osobowych

1. Administrator nie udostępnia, nie sprzedaje, ani nie ujawnia w jakikolwiek inny sposób zbieranych danych osobowych dotyczących Użytkowników, z wyjątkiem sytuacji opisanych w Polityce lub, gdy wynika to z powszechnie obowiązujących przepisów prawa.

2. Administrator może powierzyć przetwarzanie danych osobowych dostawcom usług działającym w jego imieniu. Zgodnie z zawartymi z nimi umowami powierzenia przetwarzania danych osobowych, Administrator wymaga od tych dostawców usług zgodnego z przepisami prawa stopnia prywatności i bezpieczeństwa danych osobowych

3. Administrator powierzył przetwarzanie danych osobowych poniższym dostawcom usług:

– LH.PL SP. Z O.O. UL. PAMIĄTKOWA 2/56 61-512 POZNAŃ – w celu przechowywania danych osobowych na serwerze,

– Mailer Lite, Paupio Str. 46, Wilno – w celu wysyłania newslettera z ofertami handlowymi, nowościami i promocjami,

-EPMA Aneta Mikulska ul. Szopena 7 21-040 Świdnik w celu prowadzenia dokumentacji księgowej.

§ 5
Pliki cookies

Administrator wykorzystuje pliki cookies (ciasteczka), czyli niewielkie informacje tekstowe, przechowywane na urządzeniu końcowym Użytkownika (np. komputerze, tablecie, smartfonie). Cookies mogą być odczytywane przez system teleinformatyczny Administratora.
Administrator przechowuje pliki cookies na urządzeniu końcowym Użytkownika, a następnie uzyskuje dostęp do informacji w nich zawartych w celach statystycznych, w celach marketingowych (remarketing) oraz w celu zapewnienia prawidłowego działania Strony.
Administrator informuje niniejszym Użytkownika, że istnieje możliwość takiej konfiguracji przeglądarki internetowej, która uniemożliwia przechowywanie plików cookies na urządzeniu końcowym Użytkownika. W takiej sytuacji, korzystanie ze Strony przez Użytkownika może być utrudnione.
Administrator wskazuje niniejszym, że pliki cookies mogą być przez Użytkownika usunięte po ich zapisaniu przez Administratora, poprzez odpowiednie funkcje przeglądarki internetowej, programy służące w tym celu lub skorzystanie z odpowiednich narzędzi dostępnych w ramach systemu operacyjnego, z którego korzysta Użytkownik.
Administrator wykorzystuje Cookies własne w celu analiz i badań oraz audytu oglądalności, a w szczególności do tworzenia anonimowych statystyk, które pomagają zrozumieć, w jaki sposób Użytkownicy Strony korzystają̨ z niej, co umożliwia ulepszanie ich struktury i zawartości.
Administrator usługi wykorzystuje Cookies zewnętrzne w celu popularyzacji serwisu za pomocą̨ serwisów społecznościowych Facebook.com (administrator cookies zewnętrznego: Facebook Inc z siedzibą w USA lub Facebook Ireland z siedzibą w Irlandii)
§ 6
Inne technologie

Administrator informuje niniejszym Użytkownika, że stosuje następujące technologie śledzące działania podejmowane przez Użytkownika w ramach Strony:

piksel konwersji Facebooka – w celu zarządzania reklamami na Facebooku i prowadzenia działań remarketingowych,
kod śledzenia Google Analitics – w celu analizy statystyk Strony.

§ 7
Logi serwera

Korzystanie ze Strony wiąże się z przesyłaniem zapytań do serwera, na którym przechowywana jest Strona.
Każde zapytanie skierowane do serwera zapisywane jest w logach serwera. Logi obejmują m.in. adres IP Użytkownika, datę i czas serwera, informacje o przeglądarce internetowej i systemie operacyjnym, z jakiego korzysta Użytkownik.
Logi zapisywane i przechowywane są na serwerze.
Dane zapisane w logach serwera nie są kojarzone z konkretnymi osobami korzystającymi ze Strony i nie są wykorzystywane przez Administratora w celu identyfikacji Użytkownika.
Logi serwera stanowią wyłącznie materiał pomocniczy służący do administrowania Stroną, a ich zawartość nie jest ujawniana nikomu poza osobami upoważnionymi do administrowania serwerem.

Podstawą niniejszej Polityki prywatności są regulacje Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO).

Polityka prywatności, Wrocław dnia 21 maja 2018r.